องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาสที่ 4) ประจำปีงบประมาณ 2565
เปิดไฟล์
โพสโดย : แอดมิน 2   วันที่ : 10 ตุลาคม 2565   View : 123
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 555)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 680)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 648)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 937)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 607)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 823)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 619)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :