องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 – 47/2565


ออนไลน์ : 9

หัวข้อ :: การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 43 – 47/2565

เปิดไฟล์
โพสโดย : นุชจรินทร์   วันที่ : 30 มกราคม 2566   View : 24
ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดใหม่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก  (ดู 514)
แจ้งชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน , ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  (ดู 625)
แก้ไขเอกสารสอบราคาจ้างเลขที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2560  (ดู 582)
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เพื่อความเข้าใจในการขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร,ดัดแปลง,ต่อเติม,รื้อถอน  (ดู 837)
ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง ปี พ.ศ.2564 ต่อเจ้าพนักงานประเมิน  (ดู 544)
ประกาศกำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษี องคการบริหารส่วนตำบลโคกนาโก   (ดู 757)
ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ที่ใช้งบประมาณจากเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 558)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :