องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง


ออนไลน์ : 7

หัวข้อ :: ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง

 

เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารงานการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ สามารถ จัดเก็บรายได้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีรายได้เพิ่มขึ้น ลูกหนี้ลดลง มีการดำเนินการด้านงบประมาณและพัสดุ ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย โปร่งใส ไม่มีข้อทักท้วงที่เกี่ยวข้องกับด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง จากหน่วยงานตรวจสอบ หน่วยที่ 1 การจัดเก็บรายได้
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
              มีการออกข้อบัญญิติ/เทศบัญญัติ และมีการเก็บเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับใบอนุญาติตามที่กำหนดไว้ในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ที่ออกเพื่อจัดเก็บค่าธรรมเนียม และใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การกำจัดขยะมูลฝอย การควบคุม การเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ การตลาด สถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ ฯลฯ  
2. สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม ค่าปรับค่าใบอนุญาต  
        มีแผนที่แม่บทที่แสดงแนวเขตการปกครองและรูปแปลงที่ดิน เพื่อใช้ในการสำรวจและจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
3. ๑. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์https://ltax.dla.go.th/map/map.jsp  
4. ๒ .น ำภ าพ ห น้ าจ อ จ าก ก ารเข้ าใช้ งานโปรแกรมระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAXGIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือโปรแกรมอื่นมาแสดง  
        ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีป้ายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2564
5. รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ 256๕ ของภาษีป้าย แล้วนำมาคำน วณ เพื่ อเป รียบ เที ยบ ป ระกอบกับทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  
        ร้ อยละของจำนวนผู้ เสี ยค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535ที่เพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 256๔
6. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีโดยนับจำนวนผู้ที่ได้ชำระค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต าม พ ระราช บั ญ ญั ติ การส าธารณ สุ ขพ.ศ. 2535 ในปี 256 ๕ และ 2564แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ  
        ร้ อ ยล ะข อ งจ ำน วน เงิ นค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณ สุข พ.ศ.2535 ที่เพิ่มขึ้น เมื่เปรียบเทียบกับปี 256๔
7. รายรับจริงประกอบงบทดลอง ประจำปีงบประมาณ256๕ และ 256๔ ของค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตตาม พระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ.2535 แล้วนำมาคำนวณเพื่อเปรียบเทียบ  
        ร้อยละของจำนวนผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 256๔
8. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 256๕และ 256๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
        ร้อยละของจำนวนผู้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเมื่อเปรียบเทียบกับปี 256๔    
9. ตรวจสอบจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีงบประมาณ 2565และ 2564 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
        มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
10. สำเนาเอกสาร/ภาพถ่าย แสดงการรับชำระภาษีประชาชนในการรับชำระภาษี  


หน่วยที่ 2 การจัดทำงบประมาณ
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
         การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
1. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  


หน่วยที่ 3 การบริหารงบประมาณรายจ่าย การจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
        การประหยัดงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีและมีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะค่าครุภัณฑ์ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง (รวมเงินกัน)
1. ตรวจสอบในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)  
        การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายค่าครุภัณ ฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างพิจารณาจากการเบิกจ่ายงบประมาณพ.ศ. 2565
2. หลักฐานการเบิกจ่าย หรือสรุปรายงานการเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565(ไม่รวมเงินกัน)  
        องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายงบป ระมาณ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
3. การเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินการในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 25651  
4. ตรวจสอบในระบบ New GFMIS Thai  
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25652  
        การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(e-LAAS)
6. รายงานประมาณ การรายรับ -รายจ่ายจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ที่เมนูระบบงบประมาณ >อนุมัติข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ  
7. รายงานการโอนงบประมาณและการแก้ไขคำชี้แจงงบประมาณจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น (e-LAAS)ที่เมนูระบบงบประมาณ > รายงานการโอน งบประมาณ > ประจำปี และที่เมนู ระบบ งบประมาณ > รายงานการแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำชี้แจง > รายจ่าย  
        เปรียบเทียบกับเอกสารการ อนุมัติการโอนงบประมาณ หรือการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การปิดบัญชีและจัดทำรายงานการเงินในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2565
8. รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน  
9. ข้อสังเกตหรือรายงานข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบรายงานการเงิน  


หน่วยที่ 4 บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
            การส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)ประจำปีงบประมาณ 2565 ครบถ้วนถูกต้องตามอัตราและระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด (ภายในเดือนธันวาคม2564)
1. หนังสือตอบรับการรับเงินสมทบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และใบเสร็จรับเงินที่สำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) ออกให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภาระค่าใช้จ่ายบำเหน็จบำนาญสูงกว่ายอดเงินสมทบที่ต้องนำส่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีหลักฐานการรายงานอำเภอ/จังหวัด เพื่อขอโอนเงินเพิ่มจาก ก.บ.ท. ภายในเดือนธันวาคม เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย  
3. ไม่รวมรายจ่ายบำเหน็จบำนาญที่เกิดขึ้นใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 

หน่วยที่ 5 ผลสัมฤทธิ์การบริหารงานการเงินและการคลัง
ลำดับ
เอกสารหลักฐาน
แนบไฟล์
         การทักท้วงด้านการพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
1. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปี ห รือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         การทักท้วงด้านการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
3. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
4. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         มีการทักท้วงด้านการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบ ประมาณ พ .ศ. 2 5 6 5จากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
5. ตรวจสอบหลักฐานข้อทักท้วงที่เป็นลายลักษณ์อักษรของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
6. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         มีการดำเนินการตามข้อทักท้วงของหน่วยที่ตรวจสอบและดำเนินการแจ้งให้ ทราบครบทุกเรื่อง (ด้านงบประมาณ/พัสดุ/การเบิกจ่ายเงิน/การจัดเก็บรายได้)
7. ข้อทักท้วงและการดำเนินการตามข้อทักท้วงของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน/จังหวัด/บุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
8. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีหรือรายไตรมาสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 379