องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ


ออนไลน์ : 12

หัวข้อ :: ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ

 


หน่วยที่ 1
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. บัญชีทะเบียนประวัติถนน (ข้อมูลจำนวนถนน ทุกสายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) เพื่อทราบจำนวนถนนทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. แผนการตรวจสอบถนนประจำปี โดยจัดลำดับการตรวจสอบตามความจำเป็นที่ปรากฏข้อสั่งการของผู้บริหารลงนามรับทราบผลการตรวจสอบและสั่งการ  
3. ผลการซ่อมแซม/ปรับปรุง/ต่อเติมถนนในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ภาพถ่ายก่อนและหลังซ่อมแซม  


หน่วยที่ 2
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในแต่ละระดับ  
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่กำหนดไว้  
3. เอกสารการประเมินผลและตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา แต่ละระดับ กรณี สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยมีผลการบันทึกข้อมูลและประเมินตนเองในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ  
4. กิจกรรมการติดตามผลการดำเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษา  
5. ผลการรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self Assessment Report : SAR) ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัด  


หน่วยที่ 3
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
2. โครงการ/กิจกรรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหรือสนับสนุนการจัด อาจใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้    
3. รายงานผลการดำเนินการ เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ  
4. มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากเว็บไซต์จริงในวันตรวจประเมินฯ)  
5. มีเอกสารหลักฐานหรือภาพถ่ายกิจกรรมโครงการ  


หน่วยที่ 4
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมในการจัดทำฐานข้อมูล  
2. ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร/เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  
3. ช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ฐานข้อมูลลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน  
4. ระบบ INFO ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  


หน่วยที่ 5
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. ข้อมูลการประสานหน่วยงานอื่น เช่น ที่ทำการปกครองอำเภอ/ จังหวัด สาธารณสุขอำเภอ/จังหวัด สถานีตำรวจในพื้นที่ ฯลฯ  
2. สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ป้าย แผ่นพับ วิทยุชุมชน หอกระจายข่าว เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาพถ่าย วารสาร แผ่นพับ ใบปลิว จดหมายข่าว ฯลฯ  
3. ภาพถ่ายกิจกรรม  
4. แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยา หรือการฝึกอบรม  


หน่วยที่ 6
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลักฐาน แนบไฟล์
1. ข้อมูลผักตบชวาในฐานข้อมูลขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวข้อ มฝ.2  
2. ถ่ายสำเนาการรายงานผลการดำเนินงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืขในแหล่งน้ำสาธารณะในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีตัดฐานการประเมินจะต้องมีหนังสือถึงจังหวัดหรืออำเภอให้ตรวจสอบด้วย (หนังสือฉบับจริง)  


หน่วยที่ 7
ตัวชี้วัด :

 
ลำดับ เอกสารหลํกฐาน แนบไฟล์
1. เทศบัญญัติ ที่ควบคุมให้อาคาร หมู่บ้านจัดสรร บ้านเรือนที่พักอาศัย ติดตั้งบ่อดักไขมันและระบบน้ำเสียเฉพาะพื้นที่หรือระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน  
2. จำนวนครัวเรือน (สำรวจครัวเรือนจริงที่มีผู้อยู่อาศัยในรอบปี) ในเขตเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล/เมืองพัทยา  
3. ภาพถ่ายบ่อดักไขมันครัวเรือนที่ได้ดำเนินการติดตั้ง   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 90