องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ด้านที่ 5 ธรรมภิบาล


ออนไลน์ : 4

หัวข้อ :: ด้านที่ 5 ธรรมภิบาล 
 

หน่วยที่ 1

ตัวชี้วัด :

ลำดับ

เอกสารหลักฐาน

แนบไฟล์

 

1.

แผน/แนวทางเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือการส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

2.

มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบจริงในวันตรวจประเมินฯ)

 

 

3.

รายงานผลการดำเนินการที่เสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

 

 
หน่วยที่ 2

ตัวชี้วัด :

ลำดับ

เอกสารหลักฐาน

แบไฟล์

 

1.

คำสั่ง/ประกาศจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ที่เป็นปัจจุบัน
 

 

 

2.

เอกสารที่เผยแพร่ในศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภท กฎหมายกระจายอำนาจ แผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม งบประมาณรายจ่ายอื่น ๆ และรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
 

 

 

3.

สถิติผู้มารับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และสรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น
 

 

 

4.

หลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการรับฟังความคิดเห็นการรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน
 

 

 

5.

หลักฐานที่มีการแสดงให้เห็นถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 

 

 

6.

ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. …..

 

 

7.

หลักเกณฑ์/เว็บไซต์/หลักฐานการเผยแพร่/ถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่น

 

 

หน่วยที่ 3

ตัวชี้วัด :

ลำดับ

เอกสารหลักฐาน

แนบไฟล์

 

1.

หนังสือแจ้งชี้มูลความผิดจากหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ เช่น คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

   
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 327