องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุมสภา


ออนไลน์ : 5

รายงานการประชุมสภา วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2566   10 พ.ค. 2567 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ.2566   15 ม.ค. 2567 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   10 ต.ค. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยสาม ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2566   30 ส.ค. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2566   24 ส.ค. 2566 1
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566   2 ส.ค. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ.2566   28 ก.พ. 2566 3
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566   13 ก.พ. 2566 4
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1   3 ม.ค. 2566 82
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สาม ประจำปี พ.ศ.2565   1 ก.ย. 2565 74
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. 2565   28 ก.ค. 2565 75
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สอง ประจำปี พ.ศ.2565   31 พ.ค. 2565 98
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565   20 พ.ค. 2565 170
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565   2 มี.ค. 2565 85
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมวิสามัญประจำปี ของปีถัดไป   3 ก.พ. 2565 209
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565   3 ก.พ. 2565 201
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก ครั้งแรก ประจำปี พ.ศ.2565   26 ม.ค. 2565 68
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564   20 ม.ค. 2565 68
การประชุม อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   30 ธ.ค. 2564 191
การประชุมสภาฯ ครั้งแรก 28 ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 192
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 166
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 170
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 225
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 158
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 184
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   14 ธ.ค. 2563 233
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   9 ธ.ค. 2563 238
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   1 ธ.ค. 2563 238
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ก.ย. 2563 240
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 16 ก.ย. 2563   16 ก.ย. 2563 236