องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

รายงานการประชุม


ออนไลน์ : 4

รายงานการประชุม วันที่ โหลด
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565   20 พ.ค. 2565 74
กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี 2564 และวันเริ่มสมัยประชุมวิสามัญประจำปี ของปีถัดไป   3 ก.พ. 2565 126
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2565   3 ก.พ. 2565 110
การประชุม อบต.สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   30 ธ.ค. 2564 114
การประชุมสภาฯ ครั้งแรก 28 ธันวาคม 2564   28 ธ.ค. 2564 108
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 94
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 92
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2   8 ธ.ค. 2564 116
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 88
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1   8 ธ.ค. 2564 88
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๓ วันที่ ๑๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   14 ธ.ค. 2563 151
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   9 ธ.ค. 2563 155
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยสามัญ สมัยที่สี่ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓   1 ธ.ค. 2563 160
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓   24 ก.ย. 2563 150
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 16 ก.ย. 2563   16 ก.ย. 2563 153
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สาม 3 ส.ค.2563   3 ส.ค. 2563 142
รายงานประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 22 มิ.ย.2563   22 มิ.ย. 2563 135
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยที่สอง 1 พ.ค.2563   1 พ.ค. 2563 148
รายงานประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก 3 ก.พ.2563   3 ก.พ. 2563 167
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 186
สมัยสามัญ สมัยที่ 4   2 ธ.ค. 2562 189
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 180
สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3   16 ก.ย. 2562 173
สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 2562 197
สมัยสามัญ สมัยที่ 3   1 ส.ค. 2562 217
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 1   25 มิ.ย. 2562 255
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 2562 259
บันทึกการประชุมสภา ครั้งที่ 3   25 มิ.ย. 2562 249
รายงานการประชุม สมัยแรก ปี 2561   25 มิ.ย. 2562 254
รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ 1 ปี 2561 ครั้งที่ 2   25 มิ.ย. 2562 259