องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ


ออนไลน์ : 6

หัวข้อ :: ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและพร้อมในการดำเนินการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

หน่วยที่ 1 แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน
 
ลำดับ เอกสาร แนบไฟล์
              องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการนำ โค ร งก า ร พั ฒ น า ท้ อ งถิ่ น น ำ ไป จั ด ท ำ งบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวมที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจกรรมสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
1. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)

 /upload/files/%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99%202561-%202565%20(%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%203).pdf

2.

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีหรือเพิ่มเติม

  เอกสารเพิ่มเติม 
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2565
    https://www.koknago.go.th/upload/file/20220323132241File.pdf
  - แผนการดำเนินงานประจำปี 2565 เพิ่มเติมครั้งที่ 2
    https://www.koknago.go.th/upload/file/20220530101424File.pdf
3.

การโอนการแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

 
4.

การขออนุมัติใช้เงินสะสม/การได้รับการจัดสรรเงินสะสมเฉพาะกิจ ฯ

 
     
 

หน่วยที่ 2 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วบนท้องถิ่น
 
ลำดับ เอกสาร ไฟล์
           ร้อยละของข้อร้องทุกข์/ร้องเรียน ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการสำเร็จลุล่วง
1.   การมอบหมายสำนัก/กอง/ฝ่าย/เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และมีคำสั่งแต่งตั้ง  
2.   ทะเบียนรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน  
3.   หลักฐานการรายงานผลให้ทราบ ภายใน 15 วัน  
4.   มีการเผยแพร่ทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
             ช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูล
หรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฎิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5.   คู่มือสำหรับประชาชนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดขึ้น  
6.   ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตหรือWi-Fi ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดมุมบริการอินเตอร์เน็ต หรือWi-Fi  
7.   เอกสารประเมินความพึงพอใจ  
8.   ตรวจสอบการให้บริการช่องทางเว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Facebook / Line  
             การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9.   แบบประเมินความพึงพอใจฯ  
10.   รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่สรุปผลเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
11.   เอกสารที่แสดงให่้เห็นถึงการให้คะแนนและแสดงความคิดเห็นของประชาชน
  ต่อการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
12.   มีการเผยแพร่เว็บไซต์หลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
13.   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการดำเนินการตามาตรการ  
  

หน่วยที่ 3 ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
 
ลำดับ เอกสาร ไฟล์
1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น /upload/files/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%201.pdf
2. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามแบบที่กำหนด แบบ ปค.1 แบบ ปค.4 แบบ ปค.5 และแบบ ปค.6 /upload/files/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%202.pdf
3. หนังสือนำส่งรายงานให้นายอำเภอ หรือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด แล้วแต่กรณี  
4. เอกสารหลักฐานแสดงที่มาในการประเมินความเสี่ยง เช่น รายงานการประชุม หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง ของสำนัก/กอง /upload/files/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%83%E0%B8%99%203.pdf
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 385