องค์การบริหารส่วนตำบลโคกนาโก

Koknago Subdistrict Administrative Organization

ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา


ออนไลน์ : 3

หัวข้อ :: ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา

 
หน่วยที่ 1 ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์

 

ลำดับ

เอกสาร แนบไฟล์
1.   เอกสารแสดงภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2565 /upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD_12_%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%94%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%8A%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2_35.pdf
2.  เอกสารข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 และเพิ่มเติม(ถ้ามี) /upload/files/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD_12_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%88%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2_%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%93_2565.pdf
3.  สรุปยอดบุคลากร ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565    
4.  แบบสรุปรายชื่อบุคลากรที่ไดรับการพัฒนา ประจําป 256   
5.  ไฟลสําเนาใบประกาศจากหลักสูตร/การอบรม พรอมรั บรองสํ าเนาถู กต อง ตั้ งแตวั น ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 256๕ จนถึงวันที่เขาตรวจ ประเมินฯ (เฉพาะจากหนวยงานรัฐ  
 
หน่วยที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

ลำดับ

เอกสาร

แนบไฟล์

1.
  ระบบแผนอัตรากำลัง 3 ปี ให้ตรวจสอบโครงสร้างของส่วนราชการ กรอบอัตรากำลังทั้งหมด ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน และระบบผู้ครองตำแหน่งหรืออัตราว่า
 
2.   ระบบ ก.พ.7 ข้าราชการสามัญ  และระบบ ก.พ.7 ครู ให้ตรวจสอบข้อมูล และรูปถ่ายจากบัตรประจำตัวประชาชน คำสั่ง ตำแหน่งและอัตราเงินเดือน ประวัติการศึกษา การฝึกอบรม การถูกลงโทษวินิย (ถ้ามี) ข้อมูลครอบครัว และอื่นๆที่กำหนด  
3.   ระบบประมวลผลและรายงาน ให้ตรวจสอบข้อมูล และจำนวนบุคคลกรว่าถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจุบันหรือไม่  

หน่วยที่ 3 การดำเนินกิจการของสภาท้องถิ่น
 
 

ลำดับ

เอกสาร

แนบไฟล์

1.

 ระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียน อปท. โดยตรงที่เว็บไซต์ http://ele.dla.go.th  ข้อมูล ณ วันที่ตรวจสอบ

 
2.  ทีมประเมินฯ เปิดข้อมูลจากหน้าเว็บไซต์ http://ele.dla.go.th หัวข้อ ผู้ดำรงตำแหน่ง  
3.  รายงานผู้ดำรงตำแหน่ง (รายบุคคล) ออกโดยเจ้าหน้าที่ อปท. (เอกสารบังคับ)  
4.  คําสั่ง/หนังสือที่ผูบริหารเห็นชอบใหเขารับ การพัฒนาความรูหรือหลักฐานจากใบประกาศ เกียรติบัตรการอบรมหลักสูตรการเรียนรูผานสื่อ อิเล็กทรอนิกส (E-learning)  
5.  รายงานผลการพัฒนาความรูที่เสนอตอ ผูบริหารทองถิ่นเพื่อทราบ  
6.  เอกสารเกี่ยวกับการกําหนดสมัยประชุม สามัญ การเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ และการนัดประชุมสภาสมัยสามัญนัดแรก ของแต่ละสมัย /upload/files/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B9%8D%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2.pdf
7.  หลักฐานการเผยแพร่ในเว็บไซต์หลัก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ ทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ์ (เปิดดูจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศจริง ในวันตรวจประเมินฯ)   https://www.koknago.go.th/file31.html   
  ***เข้าไปที่ เพจ อบต.โคกนาโก 
       ไปที่ กิจการสภา (แถบเมนู ซ้าย)   
       ไปที่ บันทึกการประชุมสภา
8.  หนังสือผู้บริหารท้องถิ่น เสนอญัตติ ร่างขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ให้ประธาน สภาท้องถิ่น   /upload/files/%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%20%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4.pdf
9.  หนังสือประธานสภาท้องถิ่น ส่งร่าง ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖6 ใหสมาชิก สภาท้องถิ่น  
10.  รายงานการประชุมสภาทองถิ่น บันทึกรายงานการประชุมสภาท้องถิ่น บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ  เอกสารอื่น ๆ เชน หนังสือนัดประชุม คณะกรรมการแปรญัตติ  ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาทองถิ่น ทุกครั้ง ในป พ.ศ.2565   /upload/files/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%81.pdf
11.  การเผยแพรทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ องคกรปกครองสวนทองถิ่นใหทีมประเมินฯ ตรวจสอบในเชิงประจักษ (เปดดูจากระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศจริงในวันตรวจประเมินฯ)  
วันที่ : 15 พฤษภาคม 2566   View : 367